| ورود به سايت | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها

تاریخ 1393/0/0

انبار تهران
ردیف
نام کالا
 قیمت ریال / هر کیلو گرم
 توضیحات
 1 نبشي 40×40 - 6 متر    
 2 نبشي 50×50 - 6متر    
 3 نبشي 60×60 - 6متر    
 4 نبشي 80×80 - 6متر    
 5 ناودانی 6 - 6 متر    
 6 ناودانی 8 - 6متر    
 7 میلگرد 14- A3 آجدار    
 8 میلگرد 16- A3 آجدار    
 9 میلگرد 18- A3 آجدار    
 10 میلگرد 20- A3 آجدار    
 11 میلگرد 22 - A3 آجدار    
 12 میلگرد 25 - A3 آجدار    
 13 میلگرد 28 - A3 آجدار    
 14 میلگرد 32 - A3 آجدار    

كارخانه صبا فولاد زاگرس
ردیف
 نام کالا
 قیمت ریال / هر کیلو گرم
 توضیحات
 1 میلگرد 14- A3 آجدار    
 2 میلگرد 16- A3 آجدار    
 3 میلگرد 18- A3 آجدار    
 4 میلگرد 20- A3 آجدار    
 5 میلگرد 22 - A3 آجدار    
 6 میلگرد 25 - A3 آجدار    
 7 میلگرد 28 - A3 آجدار    
 8 میلگرد 32 - A3 آجدار    

کارخانه صبا فولاد منظومه
ردیف
نام کالا
 قیمت ریال / هر کیلو گرم
 توضیحات
 1 نبشي 40×40 - 6متر    
 2 نبشي 50× 50 - 6متر    
 3 نبشي 60×60 - 6متر    
 4 نبشي 80×80 - 6متر    
 5 ناودانی 6 - 6متر    
 6 ناودانی 8 - 6متر    

مشتریان گرامی، جهت دریافت قیمت محصولات، با تلفن دفتر فروش 84206-021 تماس حاصل فرمایید.د