| ورود | استخدام | گواهینامه ها و استاندارد ها

اخبار

15

 عنوان خادم برتر آبادانی در استان چهارمحال و بختیاری برای مدیرعامل مجتمع صبا فولاد زاگرس رغم خورد

عنوان خادم برتر آبادانی در استان چهار محال بختیاری برای مدیر عامل مجتمع صبا فولاد زاگرس یکی دیگر ازافتخارات کسب شده توسط مجتمع صبا فولاد زاگرس می باشد. این عنوان از سوی علی اصغر عنابستانی استانداری استان  و به مناسبت یکصدمین سفر استانی ریاست محترم جمهوری و هیات وزیران به استان چها رمحال بختیاری، به علی محمدزمانی مدیرعامل این مجموعه داده شد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |