صبا فولاد زاگرس

کیفیت محصولات

گواهینامه های بین المللی

سیستم مدیریت یکپارچه IMS:

شرکت صبا فولاد زاگرس جهت ایجاد سیستم های مدیریت یکپارچه کیفیت،محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه ای به صورت اصولی ،اقدام به عقد قرارداد با موسسه اعتباردهی GCL انگلستان کرد و با استفاده از خدمات مشاوره ای موفق به دریافت گواهینامه های ISO9001-2015 ,ISO14001-2015 ,ISO45001-2018 شد.

گواهینامه های استاندارد های بین المللی تولید میلگرد:

با توجه به سیاست گذاری های این شرکت مبنی بر صادرات میلگرد تولیدی وتوسعه بازارهای بین المللی ،جهت دریافت گواهینامه استانداردهای بین المللی تولید میلگرد برنامه ریزی شد.پس از انجام نمونه برداری و ارسال مدارک گواهینامه استاندارد زیر دریافت گردید:

  • استاندارد تولید میلگرد کشور روسیهGOST34028-2016
  • استاندارد تولید میلگرد کشور انگلستان BS4449
  • استاندارد تولید میلگرد اتحادیه اروپا EN10080

گواهینامه ها و تاییدیه ها:

با توجه به سیاست گذاری های این شرکت مبنی بر صادرات میلگرد تولیدی وتوسعه بازارهای بین المللی ،جهت دریافت گواهینامه استانداردهای بین المللی تولید میلگرد برنامه ریزی شد.پس از انجام نمونه برداری و ارسال مدارک گواهینامه استاندارد زیر دریافت گردید:

  • استاندارد تولید میلگرد کشور روسیهGOST34028-2016
  • استاندارد تولید میلگرد کشور انگلستان BS4449
  • استاندارد تولید میلگرد اتحادیه اروپا EN10080